Hello World!

آنتی بیوتیک ها و هورمون ها

/ / مقالات

👈آنتی بیوتیک ھا و ھورمون ھا: وقتی که دام ھا و طیور در مزارع و چراگاه ھا با آنتی بیوتیک ھا و ھورمون ھا تغذیه می شوند، ما ھم از این ترکیبات بی نصیب نمی مانیم.

بالا